Výsledky

Názory současných odborníků v oblasti lázeňství hovoří jasně pro budoucí inklinaci klientů k lázeňské turistice, která do oboru přináší finance. Na základě analýzy trhu lázeňských služeb, analýzy konkurence, určení segmentu lázeňské klientely a profilu klienta, definování služeb a zmapování tržního prostředí v České republice byl připraven odhad poptávky do roku 2017. Střední hodnota odhadu návštěvnosti samotného Vodoléčebného ústavu Kyselka činí 2 183 klientů v roce 2015, přičemž 1 207 klientů z tohoto počtu tvoří dospělí klienti s onemocněním oběhového systému a 880 klientů pak tvoří dětští pacienti s onemocněním dýchacích cest.

Na podkladě zjištěných dat byl definován akční marketingový plán.

Karlovarský kraj je místem s nejvyšším podílem specialistů v balneoterapii v celé České republice. Vodoléčebnému ústavu by tak bylo umožněno využívat znalostí a zkušeností kapacit oboru.

Objekt Vodoléčebného ústavu je vhodný k rekonstrukci, jeho poškození nenarušuje možnost dalšího užívání objektu jako zdravotnického zařízení v případě, že bude podroben rekonstrukci. Výpočet nákladů rekonstrukce byl uskutečněn v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Dále pak s Předpisem č. 3/2008 Sb., Vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosažené výpočtem činí 30.809.810,65 Kč bez DPH.

Návrh na rozmístění jednotlivých pracovišť následuje v obrázku. Bezbariérovost přístupu do patra je zajištěna pomocí šikmé schodišťové plošiny.

Návrh rozmístění zdravotnických pracovišť

Návrh rozmístění zdravotnických pracovišť

 

Objekt je vhodný k umístění pracovišť hydroterapie. Projekt si klade za cíl vybavit zařízení tak, aby splňovalo požadavek moderního způsobu terapie. Zdravotnické vybavení objektu vyžaduje náklad ve výši 3.480.000,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že je Kyselka obklopena lesy a samotný objekt Vodoléčebného ústavu je velmi blízký řece Ohři, musí být při rekonstrukci kladen důraz na zajištění všech opatření
k prevenci ekologického poškození oblasti.

Provedená finanční analýza dokazuje, že projekt je zajímavou podnikatelskou příležitostí
s potenciálem dalšího rozvoje. Ten stoupá ve chvíli, kdy k ústavu přibyde zrekonstruované lázeňské ubytovací zařízení. Zároveň je možné hovořit o prokazatelné udržitelnosti projektu
a jeho nízké citlivosti na změny. Průměrná doba návratnosti pracuje s hodnotou celkové investice do projektu od zahájení předivestiční fáze až do konce provozní fáze projektu. Výchozími hodnotami jsou investice ve výši 60.269.110,00 Kč a dále pak roční výnos z prvního roku činnosti zařízení ve výši 13.526.618,00 Kč. Její hodnota představuje 4,46 roku.

Financování projektu je možné zajistit pomocí nalezení vhodného investora v kombinaci s dotací národních operačních programů podpory pro období 2014 – 2020.

Rizika spojená s projektem souvisí především s průběhem stavby a zajištěním vhodného financování. Hodnocení nákladů a přínosů, jež byla v rámci studie provedena, prokazuje, že projekt je jak zajímavou investiční příležitostí, tak i významným socioekonomickým přínosem obci, kraji i státu.

Comments are closed.